ตะพัก

ภาษาอังกฤษ


n ledge
คำอธิบาย: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: กระพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: series of over-ganging rocks , shelves or ledges , which can afford protection or shelter
ตัวอย่างประโยค: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง