ตะพอง

ภาษาอังกฤษ


n frontal humps of an elephant
คำอธิบาย: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างศีรษะช้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระพอง , ตระพอง , กะพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: nodes on both sides of elephant´s head
ตัวอย่างประโยค: ช้างตัวนั้นมีตะพองใหญ่มาก