ตะค้าน

ภาษาอังกฤษ


n species of creeping plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: เถา,ต้น
ความหมายเหมือนกับ: สะค้าน , ตะค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: species of wild pepper , used as an intestinal tonic
ตัวอย่างประโยค: ตะค้านเป็นไม้เถาใช้ทำยาได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top