ตะค้าทอง

ภาษาอังกฤษ


n Calamus caesius Bl.
คำอธิบาย: ชื่อหวายชนิด Calamus caesius Bl. ในวงศ์ Palmae ผิวเป็นมัน ใช้จักสานทำภาชนะและเครื่องเรือนชั้นดี
หน่วยนับ: ต้น, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: หวายตะค้าทอง
คำที่เกี่ยวข้อง: genus of tough rattan , wicker
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักสานและเครื่องเรือนส่วนหนึ่งทำจากหวายตะค้าทอง