ตะคั้นตะคอก

ภาษาอังกฤษ


v bellow
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ตะคอก , ตะคอก
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , shout at , yell at , reprove loudly
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว