ตะข้อง

ภาษาอังกฤษ


n floating basket (for keeping fish in water)