ตะกาด

ภาษาอังกฤษ


n low land near the seashore
คำอธิบาย: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
n metapenacus
คำอธิบาย: ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Penaeidae อันดับ Decapoda Metapenaeusensis พบในบริเวณน้ำกร่อยและชายฝั่งทะเล
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กุ้งตะกาด , ชันกาด
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of prawn
ตัวอย่างประโยค: เราพบกุ้งตะกาดในบริเวณน้ำกร่อยและทะเลชายฝั่ง