ตะกรน

ภาษาอังกฤษ


n shuttle
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับทอผ้าใช้อย่างกระสวยแต่เป็นกระบอกมีหลอดด้ายอยู่ข้างใน
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องทอผ้า , กระสวย
คำที่เกี่ยวข้อง: form of a cylinder , bamboo shuttle , enclosing a spool of thread (used in cloth weaving)
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาตะกรนมากรอด้าย
n dregs
คำอธิบาย: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ความหมายเหมือนกับ: ตะกรัน , ขี้ตะกอน , กากโลหะ , ขี้ตะกรัน
คำที่เกี่ยวข้อง: calces , scale , lees , sediment , deposit , precipitate
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด

คำที่มี "ตะกรน" ในคำ


ก้นตะกรน n dregs
ความหมายเหมือนกับ: ของเดน
ตัวอย่างประโยค: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top