ตอบแทนคุณ

ภาษาอังกฤษ


v show gratitude to
คำที่เกี่ยวข้อง: pay back , repay a kindness , repay an obligation to