ตอบแทน

ภาษาอังกฤษ


v requite
คำอธิบาย: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ทดแทน , ชดเชย , ตอบสนอง , ชดใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: reward , compensate , renumerate , reprisal , repay , reciprocate
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี