ตอบรับ

ภาษาอังกฤษ


v accept
คำอธิบาย: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: acknowledge , admit , recognize , consent
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว
v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: acknowledge , respond
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี
v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: acknowledge , respond
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี
v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: acknowledge , respond
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี