ตอบคำถาม

ภาษาอังกฤษ


v answer questions
ความหมายเหมือนกับ: ตอบปัญหา
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างชัดเจน