ตอบกลับ

ภาษาอังกฤษ


v reply
คำอธิบาย: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: answer
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์