ตอนต้น

ภาษาอังกฤษ


n first part
ความหมายเหมือนกับ: ตอนแรก , ช่วงต้น , ระยะต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: beginning part
คำตรงข้าม: ตอนหลัง , ตอนท้าย , ตอนจบ
ตัวอย่างประโยค: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง

คำที่มี "ตอนต้น" ในคำ


ตอนต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ

มัธยมตอนต้น n junior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมตอนปลาย , มัธยมปลาย , ม.ปลาย
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น n secondary education
คำอธิบาย: การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ม.ต้น , มัธยมต้น
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนปลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top