ตอ

ภาษาอังกฤษ


n stump
คำอธิบาย: โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว
หน่วยนับ: ตอ
ความหมายเหมือนกับ: โคน
คำที่เกี่ยวข้อง: stub , stubble , butt , end
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ในป่าถูกขุดเอาตอและรากไม้ที่อยู่ในดินขึ้นมาตัดทอนแล้วเผาเป็นถ่าน
n base
คำอธิบาย: สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป
หน่วยนับ: ตอ
ความหมายเหมือนกับ: โคน
คำที่เกี่ยวข้อง: foot , root , remain , bottom
ตัวอย่างประโยค: ศาลถูกเผาจนพังเหลือแต่ตอให้เห็นเท่านั้น