ตลาดแรงงาน

ภาษาอังกฤษ


n labor market
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ภาควิชาภาษาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าสาขาวิชานี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน