ตลาดเงิน

ภาษาอังกฤษ


n money market
คำอธิบาย: แหล่งแลกเปลี่ยนกู้ยืมเงิน
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตลาดเงินตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: currency market
ตัวอย่างประโยค: สภาพคล่องของระบบการเงินส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นขยับได้