ตลาดหุ้น

ภาษาอังกฤษ


n stock exchange
คำอธิบาย: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยนับ: หุ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตลาดหลักทรัพย์ , ตลาดค้าหุ้น
ตัวอย่างประโยค: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก