ตลาดหลักทรัพย์

ภาษาอังกฤษ


n stock exchange
คำอธิบาย: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตลาดค้าหุ้น , ตลาดหุ้น
ตัวอย่างประโยค: ราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่บนป้ายไม่เกิน 1 ชั่วโมง