ตลาดวิชา

ภาษาอังกฤษ


n knowledge market
คำอธิบาย: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้