ตลาดร่วม

ภาษาอังกฤษ


n common market
คำอธิบาย: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่มตลาดร่วม
ตัวอย่างประโยค: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน