ตลาดนัดแรงงาน

ภาษาอังกฤษ


n labour market
คำอธิบาย: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย