ตลาดท้องน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n floating market
คำอธิบาย: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตลาดน้ำ
ตัวอย่างประโยค: นักท่องเที่ยวนิยมไปตลาดท้องน้ำที่ดำเนินสะดวก