ตลาดค้าหุ้น

ภาษาอังกฤษ


n stock exchange
คำอธิบาย: สถานที่ค้าขายหุ้น
ตัวอย่างประโยค: การลงทุนในตลาดค้าหุ้นทั้งในและนอกประเทศจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ