ตลอดไป

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดกาล
คำที่เกี่ยวข้อง: always , ever , all the time , on and on
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุคนต้องร่วมกันรักษาและส่งเสริมศิลปะไทยไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป