ตลอดเวลา

ภาษาอังกฤษ


adv all the time
คำอธิบาย: ทั้งช่วงเวลาไม่มีเว้นว่างหรือไม่มีหยุดพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: whole time , always
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา