ตลอดมา

ภาษาอังกฤษ


adv all along
คำอธิบาย: ตั้งแต่นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: มาตลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: all the time , consistently
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการของเราทำตัวเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา