ตลอดตัว

ภาษาอังกฤษ


adv all over
คำที่เกี่ยวข้อง: the whole body , without exception