ตลบอบอวล

ภาษาอังกฤษ


v spread
คำอธิบาย: กระจายไปหรือฟุ้งไปทั่วบริเวณ (ใช้แก่กลิ่น)
ความหมายเหมือนกับ: อบอวล , ฟุ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: scatter , disperse , diffuse
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นดอกไม้ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณบ้าน