ตลบ

ภาษาอังกฤษ


v pervade
คำอธิบาย: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: permeate , diffuse
ตัวอย่างประโยค: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง
v cast
คำอธิบาย: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนที่อยู่ข้างล่างหกกลับไปพาดไว้ข้างบน
ความหมายเหมือนกับ: ยกกลับ , หกกลับ , ย้อนกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: throw back , turn back , pull back
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตื่นนอนแล้ว เขาตลบชายมุ้งไว้บนหลังคามุ้ง