ตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำอธิบาย: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , จับใจ , ต้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fascinate , affect , move , touch
ตัวอย่างประโยค: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน

คำที่มี "ตรึงใจ" ในคำ


ตรึงตาตรึงใจ v impress deeply
ความหมายเหมือนกับ: ตรึงใจ , ประทับใจ , จับใจ , ต้องตาต้องใจ
ตัวอย่างประโยค: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้

ตราตรึงใจ v be engraved on one´s mind/heart/memory
คำอธิบาย: เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: ติดตราตรึงใจ , ประทับใจ
ตัวอย่างประโยค: ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน

ติดตราตรึงใจ v be engraved on one´s mind/heart/memory
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ

ติดตรึงใจ v impress
คำตรงข้าม: ลืม

ติดตรึงใจ v impress
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ

ความตรึงใจ n impression
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง

ซาบซึ้งตรึงใจ v be deeply impressed (by)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top