ตรึงราคา

ภาษาอังกฤษ


v peg the price
คำอธิบาย: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่
คำที่เกี่ยวข้อง: fix the price
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้