ตรีโกณมิติ

ภาษาอังกฤษ


n trigonometry
คำอธิบาย: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยฟังก์ชั่นของตัวแปรจริงซึ่งแทนขนาดของมุมใดๆ
หน่วยนับ: ศาสตร์, สาขา
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ไม่เข้าใจหลักการคำนวณค่าตรีโกณมิติ คงต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วย