ตรีศูล

ภาษาอังกฤษ


n trident
คำอธิบาย: หลาวสามง่ามเป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หลาวสามง่าม
คำที่เกี่ยวข้อง: lance
ตัวอย่างประโยค: ศัสตราประจำหัตถ์ของพระอิศวรคือตรีศูล