ตรีรัตน์

ภาษาอังกฤษ


n three gems (Buddha, law and brotherhood of monks)
คำอธิบาย: แก้วทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตัวอย่างประโยค: ตรีรัตน์เป็นสิ่งเลื่อมใสสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล