ตรีมูรติ

ภาษาอังกฤษ


n three-formed (Brahma, Siva and Vishnu)
คำอธิบาย: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ความหมายเหมือนกับ: ตรีพรหม
คำที่เกี่ยวข้อง: triple form (Brahma , Siva and Vishnu)
ตัวอย่างประโยค: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ