ตรีภพ

ภาษาอังกฤษ


n three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless)
คำอธิบาย: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ความหมายเหมือนกับ: ตรีภูมิ , ไตรภพ , ตรีโลก
ตัวอย่างประโยค: ทางธรรมถือว่า บันได 3 ขั้น หมายถึง ตรีภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top