ตรีจีวร

ภาษาอังกฤษ


n three vestments of a Buddhist monk
คำอธิบาย: ผ้าของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตรสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าไตร
คำที่เกี่ยวข้อง: a suit of yellow robes for a Buddhist priest
ตัวอย่างประโยค: ก่อนที่นาคจะรับตรีจีวร นาคจะต้องกราบบิดามารดาเสียก่อน