ตริว

ภาษาอังกฤษ


n turtle
ความหมายเหมือนกับ: จริว