ตริตรอง

ภาษาอังกฤษ


v reflect
คำอธิบาย: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวน, คิดพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ไตร่ตรอง , ใคร่ครวญ , ทบทวน , ตรึกตรอง , ตริ
คำที่เกี่ยวข้อง: meditate , consider , think , ponder , think over
ตัวอย่างประโยค: ญาณพิจารณ์ หรือ วิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสอบสวนและให้เหตุผลที่ถูกต้อง