ตราหน้า

ภาษาอังกฤษ


v denounce
คำอธิบาย: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: หมายหน้า , หยามหน้า , สบประมาท
คำที่เกี่ยวข้อง: accuse , insult , defy , despise
ตัวอย่างประโยค: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน
v brand
คำอธิบาย: หมายหน้าไว้
ความหมายเหมือนกับ: หมายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: label , stigmatize , condemn , disparage , damn
ตัวอย่างประโยค: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์