ตรายาง

ภาษาอังกฤษ


n rubber stamp
คำอธิบาย: ตราที่ทำด้วยยางสำหรับประทับบนกระดาษ
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตรา , ตราประทับ
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยใช้ตรายางลงนามในเอกสาร เขาใช้แต่ลายมือชื่อ