ตราบ

ภาษาอังกฤษ


conj until
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เท่าที่ , จนกระทั่ง , จนถึง , เมื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: till , as long as
ตัวอย่างประโยค: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง