ตราตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v be engraved on one´s mind/heart/memory
คำอธิบาย: เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: ติดตราตรึงใจ , ประทับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be imprinted
ตัวอย่างประโยค: ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน