ตรา

ภาษาอังกฤษ


n brand
คำอธิบาย: เครื่องหมายที่มีลวดลายเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ
หน่วยนับ: ตรา
ความหมายเหมือนกับ: ยี่ห้อ , เครื่องหมายการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , trademark
ตัวอย่างประโยค: ตระกูลโอวเป็นเจ้าของยาหม่องตราเสือและหนังสือพิมพ์จีนทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย
n mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์
หน่วยนับ: ตรา
ความหมายเหมือนกับ: ตราประทับ , เครื่องหมาย , สัญลักษณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: seal , stamp , crest
ตัวอย่างประโยค: หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น
v stamp
คำอธิบาย: กำหนดไว้ให้เป็นแบบแผน, กำหนดไว้เป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งไว้ , กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , legislate , enact , decree
ตัวอย่างประโยค: ในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความ ยุ่งยากภายในพระราชวงศ์
v note
คำอธิบาย: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดไว้ , จดจำไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: record , register , chronicle
ตัวอย่างประโยค: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์