ตรัส

ภาษาอังกฤษ


v say
คำอธิบาย: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าว
ความหมายเหมือนกับ: พูด , สั่ง , บอก
คำที่เกี่ยวข้อง: speak , talk , declare , state , tell , utter , pronounce
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธศาสนายกย่องความสุขทางใจว่าดีกว่าความสุขอย่างอื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นตฺถิ สน ฺ ติ ปร สุข ํ