ตรับฟัง

ภาษาอังกฤษ


v listen
คำอธิบาย: เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: สดับ , ฟัง , สดับตรับฟัง , สำเหนียก
คำที่เกี่ยวข้อง: attend , mind , hear
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่คอยตรับฟังข่าวของลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน