ตระไกร

ภาษาอังกฤษ


n scissors
ความหมายเหมือนกับ: กรรไกร , กรรไตร