ตระหนัก

ภาษาอังกฤษ


v realize
คำอธิบาย: เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: รู้ชัด , รู้ประจักษ์ชัด , รู้แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: aware , conscious
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มเยาวชนเริ่มตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมบ้านเรา