ตระหง่าน

ภาษาอังกฤษ


adv loftily
คำอธิบาย: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: สูงเด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: dominantly , commanding , foremost , conspicuously
ตัวอย่างประโยค: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี
v be eminent
คำอธิบาย: สูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: สูงเด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be prominent , attract , be conspicuous , be important
ตัวอย่างประโยค: หินใหญ่ตระหง่านพ้นน้ำขึ้นมาตัดกับสีเข้มของน้ำทะเล